Avoidance of detrimental nitrides in duplex stainless steels

Diarienummer 2016-02822
Koordinator Swerim AB - Swerim AB, Kista
Bidrag från Vinnova 2 509 000 kronor
Projektets löptid september 2016 - augusti 2019
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Metalliska material
Ansökningsomgång Strategic innovation program Metallic materials - spring 2016

Syfte och mål

Duplexa rostfria stål har en attraktiv kombination av hög hållfasthet och korrosionsmotstånd, mycket tack vare kväve som legeringselement. En problematik med kväve är att urskiljning av nitrid i samband med vissa värmebehandlingar försämrar egenskaper såsom korrosion. Projektet avser två primära angreppssätt av denna problematik: (a) förfining av en modell att prediktera bildning av skadliga nitrider som påbörjades i förstudien AVON samt (b) en kritisk granskning/demonstration av nuvarande standarder som behandlar området i syfte att lyfta denna problemställning.

Förväntade effekter och resultat

Projektet skall (a) leverera en termodynamisk/kinetisk modell som beskriver hur farliga nitrider bildas som funktion av sammansättning, mikrostruktur och temperatur. Baserat på modellen kommer värmebehandlingsdiagram att tas fram som stöd till t ex svetsare och komponenttillverkare. Resultaten från granskningen (b) kommer vara överskådliga illustrationer baserade på experiment som beskriver förändringen i egenskaper för olika nitridhalter. Dessa avses fungera som stöd för fortsatta diskussioner kring materialkvalificering inom standardiseringskommittéer.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kan beskrivas i tre delar. Den första är rent experimentell och syftar till att studera kopplingen nitridhalt - egenskaper, samt ta fram nödvändiga experimentella data för att kunna beräkna bildning av skadliga nitrider. Den andra delen syftar till att utveckla själva beräkningsmodellen. Den tredje delen, som behandlar kritisk granskning av nuvarande standarder, kommer vara delvis experimentell men framförallt kommer de deltagande företagens erfarenhet och kontaktnät inom standardiseringskommittéer att fungera som informationskälla.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.