Avlopp i kretslopp i storstad

Diarienummer 2011-02574
Koordinator STOCKHOLMS KOMMUN - Norra Djurgårdsstaden Innovation, Exploateringskontoret
Bidrag från Vinnova 700 000 kronor
Projektets löptid november 2011 - februari 2012
Status Avslutat
Utlysning Challenge-Driven Innovation – Stage 1 initiation
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation - Steg 1 initiering 2011

Syfte och mål

I projektform A har projektidé, organisation, roller och ansvar utvecklats. Sektorsövergripande arbete har ökat förståelsen för relevanta frågeställningar mellan parterna och nödvändig kunskapsfördjupning vilket är viktiga förutsättningar för fortsättningen i projektet. Utifrån ökad förståelse för UDI kommer fortsatt finansiering för projektaktiviteterna inom Avlopp i kretslopp i storstad EJ att sökas via UDI Projektform B utan från Innovationsupphandling, Forska och Väx, Svenskt Vatten Utveckling, Avfall Sverige, Tillväxt, miljö och regionplanering och Formas.

Resultat och förväntade effekter

Det långsiktiga resultatet, att ta fram helhetskoncept som visar på nästa generations avloppssystem och organisationsmodeller, har grundlagts inom VINNOVAs Utmaningsdriven Innovation Projektform A. Utan det stöd som UDI har gett hade projektet inte kunnat arbeta sektorsövergripande med sammankoppling av olika sektorers värdekedjor. Detta arbete har varit otroligt värdefullt för att förankra idéerna kring avlopp i kretslopp med ny teknik både hos VA-huvudman, lantbruket och inom Stockholm Stad.

Upplägg och genomförande

Utifrån beslut om övergripande mål och delmål har projektgruppens deltagare arbetat fram aktiviteter som behöver genomföras med avseende på Organisatoriska och institutionella aspekter, Teknikutveckling och Kommersialisering. Arbetet har bedrivits områdesvis samt med hela projektgruppen. En gemensam workshop anordnades där arbetsgrupp, projektgrupp och referensgrupp deltog. Detta gav ökad inblick i vilka utgångspunkter och drivkrafter som måste beaktas.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.