Automatiserat hörseltest med eyetracker

Diarienummer 2011-03329
Koordinator Karolinska Universitetssjukhuset - Hörsel- och balanskliniken
Bidrag från Vinnova 1 063 000 kronor
Projektets löptid november 2011 - april 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets syfte har varit att ta fram en ny objektiv metod för hörselmätning på spädbarn utifrån en idé att använda eyetracking för att detektera barnets reaktion på ljud. Erfarenhet från spädbarnsforskning har visat att små barns ögonrörelser kan registreras med en eyetracker. Fokus har legat på att få fram en tydlig koppling mellan ljudstimuli och barnets viljestyrda ögonrörelser även vid svaga ljud nära hörtröskeln s k betingning. Det har dock visat sig betydligt svårare än förväntat att arbeta med denna åldersgrupp och trots lovande resultat har metoden inte kunnat valideras.

Resultat och förväntade effekter

Ett stort antal barn har testats med olika versioner av metoden. De flesta barn medverkar till att titta på bilderna på skärmen så att kalibrering och reaktionstid kan genomföras. Konditioneringen att söka belöningsbild relaterat till ljud fungerar dock inte tillfredsställande, vilket är förutsättningen för att genomföra testet. Några klarade att gå vidare till hörtröskelbestämning, men många behöll inte uppmärksamheten tillräckligt länge. Projektet har dock gett ökad kunskap och erfarenhet för fortsatt utvecklingsarbete.

Upplägg och genomförande

En prototyp har tagits fram där ljudstimuli, bilder och tidsstämplar kan varieras. Ljudet har presenterats via hörtelefoner eller högtalare. En eyetracker har varit integrerad med bildskärmen där bilderna presenteras. Förväntad svarslatens har beräknats efter uppmätt reaktionstid. Svaga toner är dock inte så intressanta för spädbarn och kan påverka medverkan. Testerna har genomförts av audionomer med lång erfarenhet av hörselmätning på spädbarn. Vi arbetar med en svårtestad målgrupp och är ute på obruten mark när det gäller spädbarns preferenser och reaktioner.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.