Automatic thermography inspection of welded components with limited access - 18-WeLdt

Diarienummer 2013-01233
Koordinator Högskolan Väst - Institutionen för ingenjörsvetenskap
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid april 2013 - juli 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet för projektet har varit att öka kunskapen och erfarenheten om automatisk inspektion av svåråtkomliga svetsar med syftet att kunna inspektera dolda svetsar så att tillverkaren kan säkra tillförlitliga produkter. I projektet har alla parter i väsentlig grad ökad sin kunskap och erfarenhet om automatisk inspektion och som ett resultat har an demonstrator tagits fram som visar på möjligheten att använda termografi för automtisk svetsinspektion av ytdefekter.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har visat att med hjälp av termografi och kontinuerligt laserljus är det möjligt att ta fram en automatisk cell för inspektion av dolda svetsar. Projektet förväntades bidra till tillväxten av GKN Aerospace Sweden AB och bildandet av nya SME-företag i anslutning till Högskolan Väst. Bidraget till ökad tillväxt inom GKN är för tidigt att säga något om men under 2015 bildades aktiebolaget Termospect AB som avser bedriva verksamhet inom OFP-området.

Upplägg och genomförande

Projektet har varit en del i ett bilateralt AirTN-projekt och genomförts i nära samarbete mellan två svenska parter och två spanska. Alla aktiviteter har följts upp på regelbundna projektmöten. Högskolan Väst har fungerat som projektkoordinator och en styrgrupp med representanter från alla parter har fattat alla projektbeslut. Samarbetet har fungerat mycket bra och parterna har gått in och stöttat varandra med tid och kompetens när så har behövts.

Externa länkar

Filmsekvens från demonstratorn i projektet 18-WeLdt Information om projektet 18-WeLdt via forskningsmiljöns web-plats

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.