Att skilja Know Why från Know How

Diarienummer
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Institutionen för industriell produktion
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid oktober 2012 - november 2013
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Ansökningsomgång FFI Hållbar produktionsteknik - hypotesprövning 2012

Syfte och mål

Projektet syftade till att i en global miljö säkerställa kontrollerad åtkomst till tillverkningsdata och produkters ´know-how´, utan att produktens IP (´know-why´) avslöjas. Den ursprungliga hypotesen, att det generellt går att skilja på ´know-how´ och ´know why´, visade sig vara för enkel. I stället utvecklades en modell, K3P, som tar hänsyn till såväl företagets affärsmodell och typ av produkter, som verksamhetsprocesser och IT-system. En demonstrator har visat att K3P är en lovande ansats.

Resultat och förväntade effekter

K3P-modellen gör det möjligt att kontrollera åtkomsten till data på godtyckligt detaljerad nivå, t.ex. till en enskild tolerans på en ritning och inte enbart till ritningen som helhet. Det är också möjligt att få full spårbarhet på vem som haft tillgång till vilken information vid vilken tidpunkt. K3P-modellen har väckt stort intresse hos de industriella parterna, inte minst tack vare en demonstrator som illustrerar modellens användning. En diskussion om fortsättning på detta projekt pågår.

Upplägg och genomförande

Arbetet i projektet har huvudsakligen genomförts som en serie workshoppar med de deltagande företagen. Inledningsvis var dessa möten givande för alla parter, men efter hand blev bristen på konkretion påtaglig. Vi fattade då beslutet att utveckla en demonstrator för att illustrera idéerna med K3P-modellen. Detta visade sig vara avgörande för att skapa såväl förståelse som acceptans för modellen. Hädanefter blir det inga projekt utan demonstrator!

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.