ATT SKAPA EN ANVÄNDARCENTRERAD VERKSAMHET GENOM TJÄNSTEDESIGN

Diarienummer
Koordinator Stiftelsen Venture Cup Sverige
Bidrag från Vinnova 219 950 kronor
Projektets löptid juli 2012 - augusti 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att Prototyp Business Design tillsammans med Venture cup skulle designa en tävlingsprocess för Venture Cup med fokus på användarens upplevelse. Projektets mål har uppfyllts genom att deltagarna i Venture Cup har identifierats, s.k. personas, och utifrån deltagarna så har en ny tävlingsprocess tagits fram med nya innovativa inslag.

Resultat och förväntade effekter

Det förväntade resultatet var ett tävlings processkoncept för Venture Cup med inbyggda egenskaper som möjliggör kontinuerlig förbättring av processen. Resultatet av projektet är att Venture Cup har tagit fram en ny tävlingsprocess som är baserad på insikter från Prototyp Business Design. Denna tävlingsprocess kan enkelt uppdateras med nya tävlingskategorier och moment som är nyskapande och tar hänsyn till omvärlds förändringar samt hur synen på företagande förändras.

Upplägg och genomförande

Upplägget var planerat utifrån faserna Plan, Discover, Define, Develop och Deliver. Projektet följde den uppsatta tidsplanen, där de första faserna Plan, Discover och Define bestod i att Prototyp Business Design satte sig in i de undersökningar som Venture Cup hade gjort gentemot tidigare deltagare, partners och fokusgrupper. Prototyp Business Design gjorde under den här perioden också djupintervjuer med ca: 30 personer, både tidigare tävlingsdeltagare samt personer som inte varit med och tävlat. Den här informationen låg till grund för framtagandet av en affärshypotes.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-01996

Statistik för sidan