Att genomföra innovativ produktframtagning- ramverk, metod och praktisk innovationsledning

Diarienummer 2012-03827
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Institutionen Maskinkonstruktion
Bidrag från Vinnova 670 000 kronor
Projektets löptid november 2012 - augusti 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Förstudiens mål att undersöka möjligheten för företag att anta en standard för systematiskt innovationsledning och att utreda hur befintlig teori kan bidra till ett praktikrelevant ledningssystem har väl uppfyllts. En behovsutredning initialt i projektet ledde oss till ett fokus på radikal och inkrementell innovation i produktframtagning och denna såväl som en omfattande litteraturstudie har lagt grunden till en metodik för att anpassa, implementera och använda systematiska ledningssystem för innovation.

Resultat och förväntade effekter

Förstudien har resulterat i en behovsidentifiering och precisering av fokus för fortsatt forskning och utveckling av stöd till företag. Vidare har en detaljerad beskrivning gjorts av existerande litteratur i området och ett teoretiskt ramverk har definierats. Projektet har på så sätt lagt en god grund för fortsatt forskning och i allra högsta grad till en fortsatt samverkan med ett flertal av de i förstudien deltagande företagen. Projektet har också resulterat i att två omfattande projektplaner kunnat definieras som i sin tur lett till två ansökningar.

Upplägg och genomförande

Förstudien bestod av 3 delar: behovsanalys företag, test av den nya tekniska specifikationen (CEN/TS 16555-1) och litteraturstudie. Frågorna har intresserat ett stort antal företag varför behovsanalys löpt smidigt och gett goda resultat. Test av ´standard´ gav en god kritisk analys även om en mer omfattande undersökning behövs för att ge tillräckliga data för en vetenskaplig undersökning. Litteraturstudien utfördes systematiskt av 1200 artiklar. Det ger en särdeles god grund för fortsatt arbete. Intresset från företag för denna del överskred forskarnas förväntan.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.