Att bryta malm och könsmönster - En genusmedveten och hållbar strategisk F&I-agenda för den svenska gruvsektorn

Diarienummer 2012-01826
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid augusti 2012 - mars 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet har varit att utveckla en genusmedveten forsknings- och innovationsagenda för att skapa mer jämställda innovationssystem och därmed bidra till en både socialt hållbar och internationellt konkurrenskraftig utveckling för den svenska gruvsektorn. Målet har ävenvaritatt bidra till framtagningen av en övergripande strategisk agenda för gruvindustrin. Projektet har resulterat i agendan "GenderSTRIM" samt till att vi skrivit om ´attractive workplaces´ och ´gender equal mining´ i "Strategic Research and Innovation Agenda for the Swedish Mining and Metal Producing Industry".

Resultat och förväntade effekter

Den forskning och de insatser som beskrivs i GenderSTRIM och STRIM har stor potential att påverka gruvnäringens konkurrenskraft och utveckling mot socialt hållbara organisationer och arbetsplatser. Forskningen kommer också att bidra till en djupare förståelse av genusmönster vid arbetsplatser generellt och vad som kan göras för att åstadkomma förändring. Agendorna har resulterat i flera påbörjade forskningsansökningar. Metoden att ta fram agendorna kan dessutom implementeras även i andra för Sverige viktiga sektorer, t.ex. skogsbrukets innovationssystem.

Upplägg och genomförande

Agendorna har formulerats av projektgruppen tillsammans med gruvforskare, HR-chefer vid gruvföretagen LKAB, Boliden och Northland Resources samt med aktörer inom kommuner och länsstyrelse. Vi har exempelvis genomfört diskussioner ochintervjuer.En workshop har genomförts med gruvföretagen. Dennasyftade till erfarenhetsutbyte, att identifiera utvecklings- och forskningsbehov och till att ta fram en gemensam vision och konkreta mål. Data från dessa aktiviteter sammanställdes, analyserades och prioriterades sedan av projektgruppen för att utgöra underlag till de två agendorna.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.