Återvinning av använd svensk propylenglykol

Diarienummer 2013-04325
Koordinator RECYCTEC AB - RECYCTEC AB, Jönköping
Bidrag från Vinnova 250 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - juni 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Att hjälpa flygplatser att omhänderta en stor avfallsfraktion där man idag inte har en tillfredställande industriell och hållbar hantering. Klargöra logistik och insamling, testa teknologin i pilotskala, samt kontakta potentiella kunder för den återvunna propylenglykolen. Arbetet har utförts i enlighet med de delmoment som angavs i ansökan.

Resultat och förväntade effekter

Ett stort antal tester och analyser har utförts för att undersöka och optimera processen. Härvid har det visat sig att ett processteg kan ersättas med en enklare och billigare filtrering. Tungmetallen kadmium koncentreras i en polymerfas som kan deponeras eller förbrännas. De erhållna resultaten tillsammans med en första miljökonsekvensutredning styrker oss i vår övertygelse att vi har starten på en bärkraftig återanvändning av propylenglykol. Vi kommer att gå vidare och söka medel för industriella tester enligt projektform B, etablering.

Upplägg och genomförande

Arbetet har utförts som skisserats i ansökan. Av olika skäl kom största delen av jobbet att göras av anställda hos Recyctec, inte av externa konsulter. Detta är fördelaktigt, eftersom mer kunskap nu stannar inom företaget. Projektet har letts av Recyctecs VD, vilket skapat god fokus och framdrift. Dock missade vi att komma in med denna rapport i tid, vilket vi beklagar.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.