ARTEMIS VeTeSS Volvo

Diarienummer 2012-01646
Koordinator Volvo Technology AB
Bidrag från Vinnova 747 840 kronor
Projektets löptid maj 2012 - april 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Nya säkerhetsstandarder, såsom ISO 26262, är en utmaning för företag som tillverkar säkerhetsrelaterade inbyggda system. Säkerhetsverifiering är idag ofta ad-hoc och utförs på olika sätt för hård- och mjukvara. VeTeSS-projektet har, med den nya ISO-standarden som utgångspunkt, utvecklat verktyg och metoder för verifiering av robusthet i säkerhetsrelaterade system. Projektet har bidragit till att effektivisera och höja kvaliteten i utvecklingsprocessen för säkerhetsrelaterade system och därigenom också minskar utvecklingskostnader i inbyggda system med mjukvara.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har haft som mål att förbättra den funktionella säkerheten i Europeiska produkter genom fokus på verifiering av säkerhets relaterade system. Projektet har gått igenom de tre huvuddelarna i ISO26262-standarden: system, hårdvara och mjukvara. För varje del har metoder och verktyg utvecklas som höjer kvaliteten inom verifiering. Exempel på detaljerade metoder som tagits fram är felinjicering på modell och implementationsnivå inom AUTOSAR och möjlighet att utföra back-to-back testning för tester på modell och implementationsnivå.

Upplägg och genomförande

Projektet har arbetat med hela utvecklingscykeln för säkerhetrelaterade system såsom specificerad i ISO-standarden för funktionell säkerhet, inklusive flera olika teknikområden hårdvara, mjukvara och system och ett antal olika metoder för verifiering och test som kan tillämpas på var och en av dessa. Projektet har arbetat med en matrisstruktur med arbetspaket korresponderande mot de delar av systemet som skall testas, som definieras av ISO 26262, och ortogonala tekniska strömmar för att koordinera utvecklingen av verifierings- och testmetoder för vart och ett av dessa.

Externa länkar

Projektets officiella webbplats

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.