Artemis-MBAT

Diarienummer 2011-02090
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Institutionen Maskinkonstruktion
Bidrag från Vinnova 3 243 000 kronor
Projektets löptid november 2011 - december 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

MBAT-projektet definerade 6 stycken affärsmål inkl. bl.a. minskad kostnad för defekter, förkortad utvecklingstid, samt effektiv verktygsintegration. Den sammantagna bedömningen är att MBAT har mött de uppsatta målen. KTH har bidragit till denna måluppfyllelse genom följande resultat: (i) vidareutvecklat verktyg och metod för automatisk testfallsgenerering; (ii) fallstudieutvärdering av svartlåde-testning; (iii) förbättring av språket EAST-ADL för att specificera test och analysmodeller; samt (iv) bidrag till specifikationer för interoperabilitet.

Resultat och förväntade effekter

Resultaten i MBAT, inkluderande KTHs bidrag, har framgångsrikt prövats i industriella tester och gör det sannolikt att resultaten kan bidra till att möta de ´affärsmål´ som definierats inom MBAT, avseende t.ex. produktkvalitet, komplexitetshantering och reducerad tid för produktutveckling. Mer arbete kvarstår dock för att resultaten fullt ut ska komma till användning inom industrin inkluderande teknisk vidareutveckling, träning av industripersonal samt till viss del anpassade och förändrade arbetsprocesser inom industriellt utvecklingsarbete.

Upplägg och genomförande

MBAT har varit ett projekt med ca. 30 partners. Daimler och koordinatorn (Hens Hermann) har gjort ett bra jobb, och effektivt samarbete har varit möjligt trots projektets storlek och spridning i Europa. Vi kan konstatera att samarbetet i liten skala (KTH i direkt samarbete med ett utvalda partners såsom Volvo och OFFIS) har fungerat väl. även arbetspaketsledning (KTH ledde WP2.5) har fungerat väl även om det varit utmanande eftersom arbetspaketet innehållit många partners. Detta ger en utomordentlig grund för fortsatt samarbete och kontaktnätverk med företagen som deltagit i MBAT.

Externa länkar

MBAT home page

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.