Arenaprojekt PTC oktober 2015 Hydroforming Design Light AB

Diarienummer 2015-06452
Koordinator Swerea IVF AB - Avdelning Tillverkning
Bidrag från Vinnova 250 000 kronor
Projektets löptid december 2015 - december 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har syftat till att demonstrera hydroformning som tillverkningsmetod för ett stag till bakre motorstativ för en flygplansmotor. I arbetet har simulering och praktiska försök använts för att visa att det går att forma detaljer med snäv invändig radie utan att skapa veck, sprickor eller godsförtunning i aktuellt material. Utvärdering av den tillverkade valideringsgeometrin visar att de satta toleranskraven inte uppnås i hela detaljen. Metoder, verktyg och data för att förbättra utfallet i detta avseende finns efter genomfört projekt på plats.

Resultat och förväntade effekter

Materialdata och simuleringar har tagits fram. Verktyg har tillverkats och anpassats och valideringsgeometrier har utvärderats. Vätskans verkliga tryckprofil har studerats och modifierats för att ingå i simuleringen. Buckling vid stängning av verktyg har verifierats via simulering och friktionens inverkan har studerats. Sammantaget är effekter av detta att simulering kan användas för att utveckla verktygsutformning och process så att god formutfyllnad kan uppnås. Därmed kan man förvänta sig att kunna angripa mer avancerade geometriska utmaningar med simulering.

Upplägg och genomförande

Arbetet planerades att genomföras i steg. Grundförutsättningarna såsom val av geometri och material gjordes tidigt. Därefter togs materialdata för simulering fram. I steg 1 användes en enklare valideringsgeometri där verifiering gjorts via simulering, fysiska tester och uppmätningar. Jämförelser mellan verktygsgeometri, fysisk artikel, modell och simulerings resultat har skett. Planen för steg 2 var att med erfarenheten från steg 1 angripa en mer komplicerad geometri för att skapa konfidens i möjlig geometri. Dock lämnade resursbehovet i steg 1 inte utrymme för steg 2.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.