Arena projekt PTC nov 2015 ITE Fabriks

Diarienummer 2015-06654
Koordinator Swerea IVF AB - Avdelning Tillverkning
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid december 2015 - november 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet syftar till att modifiera ett forskningsverktyg och validera en effektiv varmformningsmetod för en av GKN efterfrågad titandetalj. Vidare att ta fram nödvändig dokumentation av formningsprocessen och genomföra GAP analysen av SMF. Projektet har levererat enligt projektbeskrivningens mål och syftet är därmed uppfyllt. Det tekniska resultatet för varmformningsprocessen är mycket god med detaljer som ligger väl inom formtolerans och där cykeltiden är väsentligt kortare än hos dagens amerikanska leverantör. Utvalda resultat publiceras i vetenskaplig tidskrift.

Resultat och förväntade effekter

För att produktion ska komma ifråga krävs ett lyckat resultat i det nära kopplade SMF Flyg projektet med genomförande och dokumentation av efterföljande processer. Vidare ingår det för GKN att ta ställning till om detaljutfallet och klustret av företag uppfyller kraven för att komma ifråga som producent av detaljen. Det tekniska resultatet är hittills tillfredställande och man är mycket nöjda. Skulle denna för Sverige unika produktion bli aktuell är de förväntade effekterna stora för SMF gällande ökat teknisk utveckling, omsättning och konkurrensfördelar även inom andra områden.

Upplägg och genomförande

Projektets upplägg och genomförande har fungerat väl och resulterat i uppnådd målsättning. Ett något större antal formade detaljer skulle varit önskvärt att forma, men det kommer att ske i ett annat nära kopplat projekt NFFP 6 Diarienr: 2014-00919. Projektets tidsplan var för snäv eftersom SMF varit tvungen att ta hänsyn till befintlig hög beläggning vid modifiering av varmformningsverktyget och resurser för att kunna genomföra GAP-analysen. En ändringsbegäran gjordes till VINNOVA om att förlänga projektet vilket var tillräcklig för att slutföra alla aktiviteter i projektet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.