Arbetsorganisationen i skolan - en innovationsagenda

Diarienummer 2014-05301
Koordinator IPF - INSTITUTET FÖR PERSONAL- OCH FÖRETAGSUTVEC - IPF - Institutet för Personal- och Företagsutveckling Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid november 2014 - september 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Hypotesen för arbetet har varit att det finns en betydande innovationspotential i skolan och att arbetsorganisation är ett underutnyttat medel för förbättringar och förnyelse. Denna hypotes bekräftades på ett tydligt sätt i vårt arbete. Vi kunde också konstatera att organisationskunnandet i skolan kan förbättras avsevärt, men också att arbetsorganisation kan fungera som innovationsmotor under vissa förutsättningar. En väl fungerande arbetsorganisation skulle kunna skapa den utvecklingsbas som krävs för att möta skolans utmaningar genom förnyelse och förbättring.

Resultat och förväntade effekter

För att förverkliga visionen om arbetsorganisation som innovationsmotor krävs att flera starka FoU-miljöer bildas, samt att dessa miljöer kan leva upp till ett antal kriterier. Det gäller att kunna kraftsamla ledande forskare, skapa arenor för probleminventering, bedriva verksamhetsnära forskning samt involvera den akademiska vidareutbildningen. För att en praktiskt relevant kunskapsutveckling ska kunna realiseras, har vi dessutom blivit allt mer övertygade om den avgörande betydelsen av samverkan mellan skolor och mellan huvudmän.

Upplägg och genomförande

1) Vi påbörjade arbetet genom att ta del av tidigare innovationsagendor. 2) Vi genomförde därefter en systematisk kunskapsöversikt. 3) Genomförande av 17 fokusgrupper och 3 workshops. 4) Kontinuerligt analysarbete. Vi har utgått ifrån en beskrivning av nuläget, diskuterat styrkor och svagheter samt bett personalen att identifiera omvärldsfaktorer med relevans för morgondagens skola. 5) Med stöd av vår tvärvetenskapliga ansats, den systematiska kunskapsöversikten och lärdomarna från fokusgrupper och workshops, har strukturen för rapporten successivt vuxit fram.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.