APIS - Akustisk Processtyrning i sågverket

Diarienummer 2018-04300
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE Research Institutes of Sweden AB, Borås
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - oktober 2019
Status Pågående
Utlysning Banbrytande idéer inom industriell utveckling
Ansökningsomgång Banbrytande idéer inom industriell utveckling 2018

Syfte och mål

Att definiera användbara ljuddataströmmar för ett AI-baserat monitoreringssystem med vibroakustiska sensorer i sågverk, för att predicera fel och undvika driftstörning. Efter projektets slut skall ett antal feltyper vara analyserade och möjliga att prediktera.

Förväntade effekter och resultat

Industrinyttan är att, i förlängningen med ett fullt utvecklat system, stilleståndstiden på sågverket kan minska med åtskilliga procentenheter, att energianvändningen kan optimeras, att arbetsmiljön förbättras genom färre störningsmoment och bättre ljudmiljö samt att råvaruspillet minskar genom bättre processkontroll. Projektet har potential att stärka den svenska sågverksnäringens konkurrenskraft internationellt.

Planerat upplägg och genomförande

Intervjuer av operatörer, där de får beskriva hur och var fel uppkommer, hur felen manifesterar sig, och vilka feltillstånd de kan detektera med hjälp av ljud. Installera mikrofoner och vibrationssensorer i ett sågverk, spela in ljud och vibrationer, analysera ljuden med djupinlärning, och dra slutsatser om när man bör stoppa produktionen innan oplanerade driftstörningar eller haverier sker. Datainsamlingen är en iterativ process som upprepas tills maskininlärningssystemet fungerar som förväntat.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.