Användning av testbädden ´GLUS´ för att stärka Sveriges internationella position inom metallforskning

Diarienummer 2015-03953
Koordinator Swerea KIMAB AB
Bidrag från Vinnova 600 000 kronor
Projektets löptid juli 2015 - december 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har syftat till att vidareutveckla testbädden GLUS för utveckling av metalliska material - och att stimulera ökad användning av testbädden från universitet och högskolor. Projektet har inkluderat workshops som resulterat i nya samverkanskonstellationer mellan institut och högskola. Testbädden har exempelvis använts för att verifiera teoretiska ab initio-beräkningar av elastiska egenskaper vid höga temperaturer, vilket är en unik möjlighet. Arbetet har resulterat i en gemensam artikel som kommer att exponera testbäddens möjligheter för flera användare.

Resultat och förväntade effekter

Testbädden är unik internationellt och syftet har också varit att exponera testbäddens möjligheter för internationella potentiella samarbetspartners och kunder. Testbädden har presenterats vid två internationella seminarier och har därvid rönt stort intresse från såväl industri som andra forskningsutförare. Diskussioner om deltagande i europa-projekt pågår - med testbädden som central resurs. En internationell laserultraljuds-konferens kommer att anordnas på Swerea KIMAB i Stockholm under hösten - med möjlighet att exponera testbäddens möjligheter för nya användare.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts i samverkan och med stöd av RISE ToD-projekt. RISE-projektet har erbjudit goda tillfällen till erfarenhetsutbyte och också stöd i form av relevanta utbildningspaket och coachning. IPR-frågor har varit av särskilt intresse för det aktuella projektet där särskilt fokus har legat på möjligheter att egendomsskydda egenutvecklade algoritmer för signalbehandling. Workshops inom projektet har också gett tillfälle att diskutera hur testbädden bör vidareutvecklas för att möta industrins framtida behov och därmed ytterligare öka efterfrågan.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.