Användning av teknik från stålindustrin för serieproduktion av träprodukter

Diarienummer
Koordinator SWEREA MEFOS AB - Avd VB
Bidrag från Vinnova 350 000 kronor
Projektets löptid augusti 2015 - januari 2016
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Bioinnovation
Ansökningsomgång BioInnovation vt 2015

Syfte och mål

Projektets mål är att definiera möjligheter för att kunna vidareförädla träprodukter med de högproduktiva tekniker som används inom stålindustrin. Syftet är att utveckla tekniker för att automatiserat kunna vidareförädla trä i Sverige för att skapa fördelar som nya arbetstillfällen och ökat värde på skogsråvara. Speciellt furan bedöms ha mycket att vinna på vidareförädling. Projektet har uppfyllt målsättningen till fullo. En implementering av resultaten gynnar direkt projektets syfte.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har visat både hypotetiskt och praktiskt att det går att vidareförädla furu med högproduktiv teknik i form av valsning till med hastigheter i nivå med sågverkets. Dessa fördelar har påvisats vid valsningstester: Hög produktionshastighet (ev. produktionslinje i sågverk) Kan positionera komprimeringen (genom lokal värmning) Effektiv bearbetning av kvistar (kvistarna kan vara kvar) Låga laster (valskraft och moment) bidrar till en måttlig investeringskostnad. Tekniken behöver vidareutvecklas för att vara tillämpbar i industrin men är tekniskt enkel.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts enligt projektplanen. I projektet har två workshops för kunskapsutbyte utförts, den första i form av ett miniseminarium medkunskapsutbyte, diskussion och planering, den andra i form av praktiska tester i utrustning från stålindustrin. Projektidé och resultat har presenterats för skogsindustri och träproducenter under Träcentrum Norrs styrelsemöte. Ett utkast till affärsplan för att kunna vidareutveckla tekniken i industriell skala tagits fram. Projektarbetet har svarat på många frågor och har genererat praktiskt användbara resultat.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-01268

Statistik för sidan