Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Användning av slagg för att neutralisera syra i avfallsvatten

Diarienummer
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Institutionen för materialvetenskap
Bidrag från Vinnova 993 000 kronor
Projektets löptid augusti 2016 - augusti 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med denna förstudie var att undersöka möjligheten att använda slagg istället för inköpt kalk för att neutralisera syror och surt avfallsvatten från stålverken. Genom att återanvända slagg i neutraliseringsprocessen, samt återanvända slammet som är en biprodukt efter neutraliseringsprocessen, går det att spara på råmaterial samt minska på deponierna. I denna förstudie har olika slagg-typer rangordnats för dess neutraliseringsförmågor samt jämförts med inköpt kalk, vilket är det som används idag för att neutralisera avfallsvatten hos stålverken.

Resultat och förväntade effekter

Resultat visar att slagg kan användas för att neutralisera syror och surt avfallsvatten från stålverk. Experimenten visar att de mest effektivaste slaggtyperna är deponislagg och slagg i diken från slaggården. Resultaten visar att cirka sju till åtta gånger mer slagg behövdes i jämförelse med kalk för att neutralisera 1 liter surt avfallsvatten inom ett tidsintervall på 30 min. Det renade vattnet efter neutraliseringsprocessen analyserades med ICP och resultaten visade att vattnet var inom riktvärdena för alla element.

Upplägg och genomförande

Totalt togs åtta olika slaggtyper fram, och utvärderades med avseende på dess förmågor att neutralisera avfallsvatten från Sandvik och Outokumpu. Experiment har utförts för att rangordna slaggernas neutraliseringsförmågor, samt för att utvärdera vilken minsta mängd slagg som behövs för att neutralisera 1 liter avfallsvatten inom 30 minuter. Det renade vattnet efter neutraliseringen utvärderades med avseende på dess imetallnnehåll. Inledande försök gjordes även för att P-rena avfallsvattnet. P-rening är av betydelse för att återanvända slammet efter neutraliseringen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-02025

Statistik för sidan