Användning av slagg för att neutralisera syra i avfallsvatten

Diarienummer 2016-02025
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Institutionen för materialvetenskap
Bidrag från Vinnova 993 000 kronor
Projektets löptid augusti 2016 - augusti 2018
Status Beslutat

Syfte och mål

Frågeställningen i förstudien är om det går att byta ut inköpt kalk för att neutralisera syror och surt avfallsvatten med slagg från tillverkningsprocessen på stålverk. För att kunna använda slagg för att neutralisera avfallsvatten, måste först värdefulla metaller utvinnas ur slaggen. Med bättre vetskap om metoder att utvinna metaller ur slagg kan man öppna nya möjligheter till användningsområden för slagg.

Förväntade effekter och resultat

Resultatet från förstudien blir en rapport med beslutsunderlag för användning av slagg för att neutralisera syror och surt avfallsvatten från tillverkningsprocessen på stålverk. Användningsområdet av slagg kan minska på deponierna, minska på kostnader för inköp av jungfrulig kalk, minska förlusterna av värdefulla metaller i slagg som läggs på deponi.

Planerat upplägg och genomförande

Projektupplägg: - Kartläggning av syror och surt avfallsvatten som kan neutraliseras med användning av slagg. -Kartläggning av olika sorter slagg och dess metallinnehåll. Laborationsförsök för att undersöka olika slaggers förmågor att neutralisera olika sorters avfallsvatten.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.