Analys av innovation i myndigheter

Diarienummer 2016-03511
Koordinator IMPLEMENT CONSULTING GROUP AB - Implement consulting group
Bidrag från Vinnova 395 000 kronor
Projektets löptid juni 2016 - december 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Det finns ett ökat behov av att arbeta med innovation inom all offentlig verksamhet. Det är ett resultat av ett allt snabbare förändringstryck med ökade krav på både effektivisering och utveckling för att kunna möta morgondagens samhällsutmaningar. För att få en uppfattning om hur svenska statliga myndigheter leder och organiserar för innovation har en kartläggning av nuläget genomförts. Syftet med studien är att bidra till en ökad förståelse för vilken kunskap och vilket stöd myndigheter behöver för att kunna öka sin förmåga att bedriva ett systematiskt innovationsarbete.

Resultat och förväntade effekter

Kartläggningen ger en nulägesbild av hur deltagande myndigheter bedriver innovationsarbete samt identifierar möjliga utvecklingsområden att jobba vidare med. Samtliga statliga myndigheter bjuds in till ett seminarium 30/1 2017 för presentation av resultaten, erfarenhetsutbyte samt uppdatering av rådande forskning inom området. Förhoppningen är att detta leder till fördjupade kontakter mellan deltagande parter (inklusive mellan deltagande myndigheter, forskning och praktik) samt etablerande av nätverk som kan underlätta fortsatt kunskapsdelning inom området.

Upplägg och genomförande

A. Initiala intervjuer med 15 referenspersoner. B. Utformning av enkätverktyget. (ICG och KTH) B. Respondenter har valts från SCB:s lista över förvaltningsmyndigheter. (ICG) C. Webbenkät skickas till ca 250 myndigheter, 49% svarsfrekvens. (ICG) D. Analys av resultat med slutsatser och rekommendationer för fortsatt arbete riktat till såväl Vinnova som myndigheter. (KTH) E. Fördjupad analys för att tydliggöra kopplingar till pågående forskning inom området. (KTH) F. Samtliga myndigheter bjuds in till seminarium för presentation och erfarenhetsutbyte.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.