Analys- och mobiliseringsprojekt Test Site Sweden 2016-2017

Diarienummer 2015-06846
Koordinator LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG - Test Site Sweden
Bidrag från Vinnova 1 437 765 kronor
Projektets löptid december 2015 - juli 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets huvudsyfte var att analysera vilka nyckelfaktorer och nyckelprocesser som leder till öppna, effektiva testbäddar. Utifrån Vinnovas projektportfölj har sex fallstudier genomförts och analysen visar att komponenter av kommersiell karaktär ofta har avgörande betydelse, t.ex. skapandet av en lämplig affärsmodell. Projektet har också bidragit till en mobilisering inom testbäddsområdet genom att arrangera nätverksaktiviteter, delta vid informationsmöten och programkonferens samt genom vidareutveckling av stöddokument och metodik för testbäddsutveckling.

Resultat och förväntade effekter

Nyckelfaktorer och nyckelprocesser som behöver finnas på plats för att lyckas etablera öppna, bärkraftiga och effektiva testbäddar har identifierats genom fallstudier i Vinnovas projektportfölj. Detta har lett till en fördjupad kunskap om testbäddsutveckling och tillhörande kravbilder har skapats och successivt arbetats in i och förstärkt Vinnova-programmets utlysningar och erbjudanden. Projektets arbeten med mobiliseringsaktiviteter har marknadsfört programmet och stärkt testbäddsområdet.

Upplägg och genomförande

Fallstudier har varit den centrala komponenten i arbetsupplägget för analysdelen. Fallstudierna har bestått i datainsamling, projektbesök, intervju med projektledningen och slutligen separata intervjuer med de mest aktiva företagsparterna. Första fallstudien tog mycket tid i anspråk men upplägget har efterhand justerats och en väl fungerade metodik har skapats. Genomförandet av mobiliseringsdelen har främst handlat om att arrangera, skapa innehåll och aktivt delta i möten och andra nätverksaktiviteter.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.