Alnarpsmodellen för partnerskap som innovationsplattform

Diarienummer
Koordinator Sveriges lantbruksuniversitet - Omvärld Alnarp
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid november 2012 - maj 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet var att skapa förutsättningar för en gemensam ansökan mellan SLU Alnarps projekt Alnarpsmodellen, Sustainable Business Hub och Lunds universitet för utveckling av en gemensam VinnVäxt-miljö inom urbana försörjningssystem, vilket har uppfyllts genom att en ansökan skickats in. VinnVäxtmiljön ska baseras på utvecklade former för samverkan enligt Alnarpsmodellen där universitet, näringsliv och samhälle går samman för att skapa resurser för utveckling och ut- och inflöde av kunskaper för innovationsutveckling.

Resultat och förväntade effekter

För den blivande VinnVäxt-miljön gäller att det finns en internationell efterfrågan på lösningar som ersätter fossila bränslen med förnyelsebar energi och lösningar som återvinner resurser, till exempel spillvärme. Efterfrågan finns också på lösningar som bidrar till energieffektivisering och lösningar som renar vatten och återanvänder vatten. Svensk miljöteknik och kunskap i stadsutveckling är världsledande men för att möta internationell efterfrågan måste företagen tillföras ökad kunskap för att öka innovations- och produktutvecklingshastigheten.

Upplägg och genomförande

Planeringsprojektet drevs med ett antal workshops inom de olika tillämpningsområdena och inom konsortiet för utveckling av samverkansmodellen. En stor del av projektprocessen innebar att tillsammans med de två andra av Vinnova utpekade samarbetspartners SB Hub och Lunds Universitet skapa en gemensam plattform för den blivande VinnVäxt-miljön och utifrån den skapa ett starkt regionalt konsortium och utmejsla de starkaste gemensamma områdena för innovation. Processen har varit framgångsrik och gjort det möjligt att få en regional samsyn och kraftsamling.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.