Algodling hos massa- och pappersbruk för hållbar produktion av bioolja

Diarienummer
Koordinator SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB - Kemi och materialteknik
Bidrag från Vinnova 4 000 000 kronor
Projektets löptid november 2012 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets syfte var att bygga en testanläggning för odling av mikroalger vid en massa- och pappersindustri, Nordic Paper i Bäckhammar, och detta har uppfyllts. Alger har under tre års tid odlats i pooler med hjälp av restresurserna rökgas och spillvärme från bruket. Det övergripande projektmålet att få fram algbiomassa och få kunskaper om algodling i praktiken vid en pappersindustri har därmed uppnåtts. Data på verklig och hållbar biomassa-produktion samt oljeproduktion och dess kvalitet och användningsområden har erhållits.

Resultat och förväntade effekter

Testbädden har fungerat bra och algbiomassa och bioolja har producerats under tre säsonger. Skördeprocessen har minimerats och odlingens design gjorde att energibalansen för biomassaproduktionen visar positivt resultat, produktionen blev även högre per ytenhet än raps på samma breddgrad. Projektet har fått stor uppmärksamhet i media. Det finns industriellt intresse av algoljan och användningen av restresurser. Projektets fortsättning föreslås som två delar - ett för kunskapsspridning och drift av testbädden och ett för produktion av kommersiell slutprodukt.

Upplägg och genomförande

I projektkonsortiet har 14 parter varav 4 från akademi/institut, 7 från industri och 3 från samhälle deltagit. Projektledningen har varit forskarbaserad och samarbetet baserats på konsortieavtal och nio arbetspaket. Parterna i projektet har varit aktiva och engagerade och flertalet har intresse för en fortsättning. Projektledning i geografisk närhet till anläggningen vore önskvärt och söks nu. ökad industriell medverkan och finansiering skulle underlätta driften i nästa projektfas.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.