AI som stöd för effektivare processmodellering.

Diarienummer
Koordinator Calejo Industrial Intelligence AB
Bidrag från Vinnova 292 400 kronor
Projektets löptid juli 2019 - december 2019
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång Digitalisering av industriella värdekedjor

Syfte och mål

För att kunna simulera industriella processer finns ett behov av att först skapa digitala modeller, som återger hela eller delar av processens funktion. Syftet med genomförbarhetsstudien är att verifiera om AI-teknik kan användas för att på ett kostnadseffektivt sätt skapa en modell över komplexa processteg. Modellen kan därefter i framtida projekt användas till optimerad processtyrning, operatörsutbildning, snabbare idrifttagningar, införande av mjuka sensorer samt underhållsprediktion.

Förväntade effekter och resultat

Det traditionella sättet att skapa en digital tvilling är att man beskriver det som händer i respektive processteg med en matematisk formel. Icke-linjära förhållanden med många in- och utparametrar kan medföra att matematiken blir väldigt komplex och svårhanterlig. Genom att låta AI-teknik beskriva de samband som finns mellan in- och utdata är målet att väsentligt underlätta framtagningen av digitala modeller för komplexa processteg.

Planerat upplägg och genomförande

I genomförbarhetsstudien kommer en metodik tas fram för hur och när AI-teknik bör användas för modellframtagning. Metodiken kommer att tillämpas tillsammans med processverktyget Dymola på det avgränsade processteget flotation i Aitikgruvan. Flotation är ett lämpligt val, då det är svårt att få fram realtidsdata från processteget utan att påverka processen. Även modellens möjlighet att självständigt förändras över tid kan verifieras, eftersom malmens mineralhalt ständigt förändras, vilket medför processförändringar.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.