Agenda Tribologi

Diarienummer 2014-03207
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid juni 2014 - januari 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet var att samla ett stort antal företag med behov av tribologisk R&D. Detta har gjorts och en text (en agenda) har framtagits utifrån de diskussioner som förts med företagen och inom den arbetsgrupp som bildades för att skriva agendan.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet är en tydlig agenda för tribologiforskning och innovation. Där beskrivs en strategi för hur utmaningarna kan tacklas samt hur kunskapen inom tribologi kan förbättras, kommuniceras och nyttiggöras. Effekten av agendan är att nätverket inom tribologiforskning, mellan industri, institut och universitet, förstärks och att dessa tillsammans kan finna ny kunskap och nya metoder för att utveckla produkter och processer som är fria från tribologiska problem eller skapar förutsättningar för att använda helt ny teknik som begränsats av tribologiska problem.

Upplägg och genomförande

Ett första intressentmöte med 30-talet deltagare hölls på Arlanda i mars 2014. En arbetsgrupp bildades med deltagare från Luleå tekniska universitet, Uppsala Universitet, Swerea, Applied Nano Surfaces och SP. Gruppen hade regelbundna möten och vid Tribologidagar i Göteborg 15-16 oktober 2014 diskuterades resultaten som framkommit med avnämare. Arbetsgruppen hade sedan ytterligare arbetsmöten innan arbetet fokuserades till en mindre skrivargrupp vid LTU. En utländsk konsultfirma användes för textbearbetning, grafisk utformning, och tryckning av agendatexten.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.