Agenda för nationell samling kring metalliska material

Diarienummer
Koordinator Jernkontoret
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid augusti 2012 - mars 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med projektet var att skapa en gemensam agenda för forskning och innovation inom metalliska material med ett brett stöd bland relevanta aktörer, vilket har uppnåtts. Agendan har mottagits mycket positivt.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i en strategisk forsknings- och innovationsagenda, ett hundratal projektförslag, samt i en ansökan om ett SIO-program. Detta motsvarar mer än väl projektets mål. Arbetet har lett till att ett samarbete mellan Jernkontoret, Svenskt aluminium och Gjuteriföreningen etablerats samtidigt som befintliga samarbeten inom dessa tre organisationer, mellan respektive organisations medlemmar och till respektive bransch knutna forskningsaktörer fördjupats. Därtill har en rad nya initiativ till samarbeten mellan olika aktörer tagits.

Upplägg och genomförande

Material samlades in genom diskussioner, intervjuer, workshops, samt genomgång av befintligt material. Resultatet, ett stort och spretigt material i form av förslag på mål, kunskapsluckor, strategier, forskningsbehov osv, sammanställdes och analyserades, ett utkast till agenda skrevs och skickades på remiss. Synpunkter arbetades in och mål och strategier omsattes i en ansökan om SIO-program. Sammantaget har arbetet inom projektet fungerat bra. Den korta tiden, samt det stora antalet involverade aktörer, gjorde dock att arbetet blev i bokstavlig mening en kamp mot klockan.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.