Affärsutveckling genom informationssystem för resurser i värdekedjor och kretslopp

Diarienummer 2011-02641
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Centrum för produktrelaterad miljöanalys
Bidrag från Vinnova 750 000 kronor
Projektets löptid november 2011 - mars 2012
Status Avslutat
Utlysning Challenge-Driven Innovation – Stage 1 initiation
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation - Steg 1 initiering 2011

Syfte och mål

Projektet långsiktiga mål är ett branschövergripande informationssystem som syftar till att (1) minskar företagens kostnader för att hantera miljörelaterade informationskrav i värdekedjan och (2) lönsam och effektiv återvinning och ökad tillgång till och användning av återvunna material. Det avsedda och uppnådda etappmålet för A-projektet var att ta fram en affärsplan från grundidén informationssystem, baserad på analys av marknad, konkurrens och behov för innovationer.

Resultat och förväntade effekter

A-projektet har visat på befintliga dellösningar. Det har också blivit än mer tydligt att samhällsnyttan att hålla bättre reda på naturresurser som tillförs eller redan är inbyggda i tekniksystem kan räknas i miljarder dollar globalt, och behovet av ett branschöverskridande, integrerande systemtänkande är stort, och berör många aktörer. Vi har i projektet också identifierat flera utmaningar, t ex äganderättsfrågor, som behöver hanteras vid informationsdelning med återvinnare och för samhällsnytta.

Upplägg och genomförande

Under fas A har vi arbetat i en tvärfunktionell projektgrupp, samt genomfört ett antal workshopar med företag och myndigheter. Detta har resulterat i ett brett erfarenhetsutbyte med diskussioner, omvärldsbevakning, nya upptäkter och utmaningar. Projektgruppen har därutöver inhämtat information från näringslivs- och samhällsaktörer även utanför workshops, genom samtal och ur tillgänglig litteratur. Arbetssättet har fungerat väl och bidragit till att många perspektiv belysts, och att den vidare utvecklingen är väl förankrad.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.