AEMS - Aktiv behörighetshantering

Diarienummer 2011-01291
Koordinator Axiomatics AB
Bidrag från Vinnova 4 541 232 kronor
Projektets löptid maj 2011 - juni 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med detta samarbetsprojekt mellan WhiteBox och Axiomatics var att kombinera den kompletterande expertis som dessa båda företag har för att åstadkomma ett effektivt system för central administration och kontroll över användares behörigheter i informationssystem.

Resultat och förväntade effekter

Utfallet har varit över förväntan. De olika delprojektmål som uppställdes i projektets inledning har genomgående uppfyllts väl. Ett av 12 delmoment har inte slutförts som planerat inom projektets tidsramar och behöver därför drivas vidare efter att detta projekt har avslutats. Alla andra delmoment har uppfyllts, ofta med ett utvidgat omfång. För Axiomatics del har projektet därför varit framgångsrikt med ett resultat som sammantaget överträffade de ursprungliga förväntningarna.

Upplägg och genomförande

Projektet indelades i olika delmoment som var jämnt fördelade mellan båda samarbetsparter. För den sammantagna effekten behövde vart och ett av företagen utvidga sin respektive produktfunktionalitet och detta arbete delades upp så att ömsesidiga beroenden kunde minimieras. Det ena delmål som fortsatt kräver insatser efter projektets avslut har att göra med integrationen. Förseningen beror delivs på framgångar i övriga moment eftersom de har utvidgat projektets omfattningen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.