Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

ADAV - Automatisk datavalidering av processindustriella datamängder

Diarienummer
Koordinator SPRYMER AB
Bidrag från Vinnova 395 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - mars 2018
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång Genomförbarhetsstudier inom processindustriell IT och automation

Viktiga resultat som projektet gav

Genomförbarhetsstudien har haft för avsikt att analysera potentialen i att använda framväxande multivariata tekniker för att automatiskt validera kvalité och integritet i insamlad datamängd innan den används som beslutsunderlag. Studien visar potential för minskade kostnader inom vardera stålindustrin och Bio Process i storleksordningen ~500 MSEK/år. Resultatet från studien ligger till grund för en ansökan (Diarienummer: 201802212) om en fortsättning via ett litet FUI-projekt inom ramen för SIP PiiA Utlysning våren 2018.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har undersökt, kvantifierat och beskrivit värdet av idén genom konkreta beräkningsexempel. Olika tekniker för avvikelsedetektering har undersökts och ett autoassociativt neuralt nätverk bedöms vara av särskilt intresse och potential. Dels för att metodens krav på träningsdata passar väl med en industriell datamängd och dels för att metoden kan ge viss inblick i vilken/vilka processdata som ligger till grund för den detekterade avvikelsen. Projektets parter bedömer resultatet för genomförbarhet och värdeskapande hos idén som hög.

Upplägg och genomförande

Erasteel Kloster AB och GE Healthcare Bio-Sciences AB har analyserat idéns potential för värdeskapande i respektive verksamhet. Sprymer AB har agerat koordinator i projektet samt utvärderat olika teknologier för avvikelsedetektering i relation till idén och genomförbarheten i att applicera dessa i industriella miljöer. För ökad samverkan har parterna för träffats för diskussioner vid projektmöten som ägt rum både hos parter och via internet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 14 september 2017

Diarienummer 2017-03132

Statistik för sidan