Svenska livsmedel i H2020

Diarienummer 2013-02827
Koordinator SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB - SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Göteborg
Bidrag från Vinnova 993 000 kronor
Projektets löptid oktober 2013 - oktober 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet var att stärka och utveckla den svenska plattfromen ETP F4L, för att underlätta för svenska aktörer i livsmedelssektorn (näringsliv, forskning) att delta i H2020-projekt. Det övergripande målet var att öka svenskt engagemang inom olika påverkansforum kopplade till H2020. Målet nåddes delvis då det svenska engagemanget ökade, dock främst av redan etablerade aktörer. Livsmedelsföretagen har stationerat en person i Bryssel, vilket är ett tydligt ökat engagemang. Kunskapen om H2020-systet har ökat hos svenska aktörer (akademi, industri).

Resultat och förväntade effekter

Svenska aktörer inom akademi och industri har en bättre bild av hur H2020 systemet fungerar och hur påverkan kan göras. Detta innebär att trösklarna för deltagande i projekt sänkts och att intresset för H2020 som möjlighet ökat. De aktiviteter som genomförts har ökat kontaktytorna inom sektorn, vilket bidragit till att en ny plattformsstruktur (FoI-plattformen för lantbruk och livsmedel) har kunnat bildas. Denna plattform kommer att använda delar av projektresultaten i sitt påverkansarbete. En workshop med kommissionen har genomförts och direkta kontakter har skapats.

Upplägg och genomförande

Initialt genomfördes en kartläggning av påverkansforum och beslutsvägar inom H2020. Därefter identifierades svenska prioriteringar inom FoI, genom workshops och enkäter för industri och akademi. Information om både H2020-strukturen och dess påverkansmöjligheter samt prioriteringsarbetet kommunicerades till aktörer inom industri och akademi. En workshop i Bryssel med svenska företag och kommissionen har genomförts. Två projektdeltagare har varit aktiva inom den europeiska ETP plattformen Food for Life. Dialog med andra påverkansplattformar har genomförts.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.