Svensk rymdforskning 4%

Diarienummer 2013-02853
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid oktober 2013 - augusti 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Med bakgrund att Sveriges deltagande i EU-projekt inom området Rymd (Space) hittills varit låga 2.2% sattes långtidsmålet att öka deltagandet till åtminstone 4% inom Horisont 2020 för tidsperioden 2013-2020. På kort sikt var syftet att informera och samla så många svenska rymdaktörer som möjligt för att diskutera detta och för att lägga grunden till framtida påverkan av utlysningstexter. Projektet nådde så långt som man rimligtvis kan förvänta sig på mindre än ett år, med samordnade förslag till utlysningstexter som överlämnats till EC i Bryssel samt Rymdstyrelsen.

Resultat och förväntade effekter

Medvetandet om möjligheterna inom Horisont 2020 har ökat bland svenska rymdaktörer och fler ansökningar inom rymdområdet kan förväntas. Förståelsen för processen har också ökat markant. Diskussionerna har lett till ökad koordination bland svenska rymdaktörer samt till framtagandet av ett gemensamt dokument med förslag till innehåll i framtida H2020 utlysningstexter inom rymdområdet. Förslag som fokuserar på svenska styrkeområden. Vi förväntar oss att en del av dessa förslag kommer att återspeglas i nästa utlysningsomgång från EC inom området Horisont 2020 Rymd.

Upplägg och genomförande

Projektgruppen var i startskedet alla från KTH, men projektet kom efterhand att inkludera en stor del svenska rymdaktörer. Under ett antal möten med deltagare från hela landet informerades om H2020 och strategi för att öka svenskt utfall diskuterades. Förslag för innehåll i nya H2020-utlysningar utarbetades och överlämnades till EC i Bryssel. Tre informella möten hölls med EC DG ENT Space group. Dessa var mycket värdefulla och tack vare flera möten kunde vi få fram ett slutligt förslag väl anpassat till ECs behov. RS har följt arbetet och tar det med vid deras officiella inspel till EC.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.