Plattform för utveckling av halvledarbaserade strålningsdetektorer

Diarienummer 2013-02840
Koordinator Mittuniversitetet - Institutionen för informationsteknologi och medier, Sundsvall
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid september 2013 - mars 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet har varit att bygga en strategisk nationell plattform för forskning, utveckling och tillverkning av strålningsdetektorer samt applikationer baserade på dessa. Målet för denna plattform är att samordna verksamheten inom området för att stärka såväl forskning som kommersialisering av forskningsresultat. Initialt har fokus varit att engagera näringslivet i arbetet. Projektets mål har uppfyllts genom att det nu finns en fungerande plattform inom området.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av projektet är att det nu finns ett nationellt nätverk av företag och forskare som gemensamt arbetar med strategier och program för forskning, utveckling och tillverkning av strålningsdetektorer och applikationer med dessa. Några kritiska områden har identifierats där initiala insatser kommer att genomföras. För att påverka programmen på EU-nivå sker ett nära samarbete med ERDIT-nätverket. På sikt kommer svensk forskning och svensk industri att stärkas genom detta samarbete.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomfört tre möten i Kista med deltagande från företag och forskare. Vidare har en enkät skickats till deltagande företag för att kartlägga kompetens och intresse. Information om EU:s program och möjligheter att påverka dessa har getts och diskuterats. Ett gemensamt program för plattformens fortsatta verksamhet är under utarbetande. Eftersom arbetet startade från grunden har betydande insatser genomförts för att skapa nätverket.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.