Påverkansplattform för Industriell Säkerhet

Diarienummer 2013-02863
Koordinator SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB - Brandteknik
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid september 2013 - mars 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har identifierat och definierat utmaningar från ett svenskt perspektiv. Ett arbete med att strukturera och prioritera utmaningarna har påbörjats. Kunskapen om hur ETPIS och andra TP kan påverka kommande utlysningar har ökat. En svensk gruppering är formerad. Syftet har varit att skapa en svensk plattform som möjliggör ett mer aktivt deltagande i Horizon 2020, genom att: Identifiera, definiera och prioritera utmaningar från ett svenskt perspektiv Påverka ETPIS och andra aktörer

Resultat och förväntade effekter

Projektets direkta resultat är i huvudsak uppnådda; en plattform (svensk spegling av ETPIS) är initierad med gemensam webbplats och ett utkast till en gemensam agenda är framtagen. Strategin för påverkansarbetet har dock begränsats pga färre strategiska kontaktytor än förväntat, vilket visar på ett stort behov av ytterligare dialog och samordning. Projektets effekt är en stärkt aktörskonstellation, ökad samsyn om utmaningar, ökad kännedom om olika aktörers kompetens och förmåga, ökad kännedom om Horizon bland aktörer, samt förslag om inspel till kommande arbetspaket.

Upplägg och genomförande

Inom ramen för projektet har 3 st workshops arrangerats (Borås, Stockholm, Lund) med ett deltagande från ca 40 personer, representerande ca 20 organisationer. Mötena har fungerat väl för att identifiera och definiera utmaningar. Ett utkast till forskningsagenda har utvecklats men ytterligare dialog och samordning krävs.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.