Övergång till öppna data

Diarienummer 2015-06604
Koordinator Centrala studiestödsnämnden
Bidrag från Vinnova 131 637 kronor
Projektets löptid december 2015 - augusti 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

CSN har, med stöd från Vinnova, nått samtliga uppsatta projektmål: *Att ha tillgängliggjort data från åtta av myndighetens datakällor i en statistikdatabas som nås via www.csn.se *Att ha beskrivit metadata för myndighetens öppna data enligt DCAT-AP. Beskrivningarna finns tillgängliga på www.oppnadata.se Dessutom har historiska räntenivåer och studiemedelsbelopp för de olika lånetyperna lagts ut som öppna data.

Resultat och förväntade effekter

Införandet av banner Studiestödet i siffror underlättar att hitta statistikuppgifter Det nu går bättre att välja den statistik man vill se Det går att i databasen få fram information när som helst Det går bättre att välja olika resultatformat, inklusive ett api Det är tydligare vad statistiken får användas till Överföringen av data från myndighetens Data Warehouse till databasen har automatiserats CSN kan fortsätta att utveckla statistikdatabasen med mer data Metadatabeskrivningar enligt DCAT-AP gör det enklare att hitta och förstå utlagd data Behov av mer öppna data har samlats in

Upplägg och genomförande

All IT-utveckling har genomförts av CSN. Att en deltagare i projektet är statistiker, CSN-kunnig och före detta IT-utvecklare har gjort att arbetet gått fort och att målen nåtts. Detta trots att planerat konsultstöd inte har kunnat realiseras. I övrigt har framförallt en utvecklare (Data Warehouse) och en utvecklare (för DCAT-AP) gjort en hel del av arbetet. Projektet har letts av en projektledare och projektplanen har följts, med några justeringar. Programvaror (PX-Web) framtagna av SCB används för att tillgängliggöra data i databasen. Data lagras på egen server och nås via csn.se

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.