Nationell plattform för Vattensektorn

Diarienummer 2013-02888
Koordinator SVENSKT VATTEN AB
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid september 2013 - april 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Vattenplattformens hade som syfte att 1) Skapa en nationell plattform för vatten, med en bred förankring inom vattensektorn och 2) Utveckla och ta fram form, kommunikationsplan, riktning och plan för hur denna påverkansplattform kan arbeta för att öka medverkan i Horisont 2020. En koordinatorgrupp bildades med representanter från högskolor, institut, myndigheter och företag där information delades om aktuella utlysningar från Horisont 2020 och en diskussion påbörjades om hur påverkan på kommande utlysningar skulle kunna ske från svenska samlade aktörer.

Resultat och förväntade effekter

Redan under A-projektet delgavs information till svenska aktörer om kommande utlysningar inom Horisont 2020 vilket skapar förutsättningar för en ökad svensk medverkan i Horisont 2020. En bred svensk delegation är inbokad för en stakeholder conference i EU:s rådgivande grupp WssTP (en teknologiplattform i VA-teknik, Water Supply and Sanitation Technology Platform) dne 25-26 juni 2014. Genom deltagande av ett antal företag och informationsspridning till ett större antal svenska vattenföretag har ett intresse väckts för EU:s arbete inom vattensektorn.

Upplägg och genomförande

Två koordinatormöten har genomförts (131108 och 140124) och tillsammans har koordinatorgruppen utformat och presenterat ett utkast till en ansökan för påverkansplattform B för de deltagande organisationerna från Vattenvisionsarbetet (ett 70-tal intressenter). återkopplingar från intressenter har arbetats in i texten. För att medvetandegöra Horisont 2020 och dess potential hölls ett plattformsmöte den 18 mars 2014. Representerade på mötet fanns ett 30-tal olika intressenter från vattensektorn.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.