Nationell påverkansplattform för Urbana Ekosystemtjänster

Diarienummer 2014-01718
Koordinator Sveriges Lantbruksuniversitet - Movium - SLU:s tankesmedja för hållbar stadsutveckling
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid maj 2014 - juni 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Huvudsyfte är att förstärka den svenska aktiviteten inom området urbana ekosystemtjänster för hållbar stadsutveckling och att tillse att det är väl representerat inom EU:s forsknings- och innovationsprogram samt att samla svenska intressenter till riktade informations- och lobbyaktiviteter. Målet är att samla de svenska aktörerna till samsyn för att påverka de skrivelser som produceras avseende inriktning på forskning och innovation under Horisont 2020. Projektet har genomfört en grundlig inventering och uppnått stor samsyn bland nyckelaktörerna om påverkansplanen.

Resultat och förväntade effekter

Vi har uppnått samsyn bland nyckelaktörer om en påverkansplan för urbana ekosystemtjänster.

Upplägg och genomförande

Påverkansplanen bygger på de slutsatser som dragits i möten och workshops under hösten 2014 och våren 2015. Movium och Sustainable Business Hub har själva arrangerat två workshops, en i Malmö och en i Stockholm, där vi bjudit in de högprioriterade aktörer. Vid dessa workshops har trettioåtta deltagare medverkat, varav sju representerat lärosäten, tre från Naturvårdsverket, tio från kommuner, fjorton från arkitektkontor/tekniska konsulter, en från en länsstyrelse och tre från intresseorganisationer. Vi har även deltagit i andra workshops och möten där dessa frågor diskuterats.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.