Nationell påverkansplattform för Hållbart Samhällsbyggande

Diarienummer 2013-02878
Koordinator Kungliga Tekinska högskolan - Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid september 2013 - mars 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet i detta projekt har varit att skapa de rätta förutsättningarna för stark påverkan och i förlängningen nya projekt inom samhällsbyggnadsområdet inom Horizon 2020. KTH Centrum för hållbart samhällsbyggande (CHS) skapade en plattform som tar ett brett grepp på samhällsbyggnadsfrågorna genom att koordinera flera ingående svenska styrkeområden och kontaktnät på EU-nivå inom hållbart samhälsbyggnad. Resultatet blev en agenda för påverkan inom Horizon 2020 samt en ansökan om ett ´Steg B´ påverkansplattform.

Resultat och förväntade effekter

KTH-CHS genomförde en analys av Horizon 2020 och ledde en kartläggning av svenska resurser och kontaktnät inom exempelvis befintliga teknikplattformar. Fler än 20 organisationer inom hållbart samhällsbyggnad deltog i en nationell expertgrupp som träffades tre gånger under en sexmånadersperiod. Nyckelaktörer för europeisk forskning och innovation som t.ex. JPI Urban Europe deltog för att säkerställa kopplingen till aktuella och framtida projektmöjligheter för svenska aktörer. En arbetsgrupp bildades och enades om en gemensam agenda för fortsatt arbete.

Upplägg och genomförande

Horizon 2020s saknar ett systemperspektiv på hållbart samhällsbyggande. Vårt arbete betonade därför integrationen mellan fokusområdena. Sex kärnområden identifierades: 1.Systemintegration 2.Informationshantering och industriella processer 3.Renovering av bostadsbeståndet 4.Transportinfrastruktur 5.Smart and Sustainable Cities and Communities (SCC) 6.Beteende, engagemang och implementering av en hållbar byggd miljö Sverige har en stor potential att påverka Horizon 2020 inom samhällsbyggnadsfrågor och goda möjligheter att få en ökad mängd EU-finansiering.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.