Nationell påverkansplattform Tjänsteinnovation

Diarienummer 2013-02875
Koordinator ALMEGA Aktiebolag - ALMEGA Stockholm
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - juni 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet var att etablera en nationell plattform för tjänsteinnovation som inkluderar samtliga intresserade aktörer oavsett bransch eller akademisk disciplin för att utveckla området och påverka europeiska program prioriteringar och policies för att i högre grad än idag gynna utvecklingen av värdeskapande tjänster hos företag i Sverige och Europa. Idag finns en etablerad nationell plattform för området med ett brett och engagerat partnerskap bestående av branschöverskridande företag, universitet/högskolor, forskningsinstitut och intermediärer. Målet är därmed uppfyllt.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har bidragit till ett etablerat partnerskap mellan ett stort antal av landets företag, akademi, forskningsinstitut och intermediärer som tillsammans vill utveckla området tjänsteinnovation och öka möjligheterna att samverka på europeisk nivå. Att de områden som beskrivs i Strategisk Innovations Agenda för Tjänsteinnovation lyfts fram inom EU:s programskrivningar och policyförslag är ett prioriterat insatsområde för partnerskapet. Sverige har goda förutsättningar att kunna påverka prioriteringar och förslag och därmed även öka deltagandet i Horisont 2020.

Upplägg och genomförande

Projektet har bestått av följande (1) Samla aktörer från företag, akademi, institut och intemediärer kring en handlingsplan för hur Sverige ska bli världsledande inom tjänsteinnovation. (2) Kartläggning av europeiska samarbetspartner och initiera kontakter kring strategisk samverkan (3) Inleda dialog med den Europeiska kommissionens kring hur tjänsteinnovation kan stöttas genom Horisont 2020 och policy initiativ (4). Inleda arbetet med en strategisk färdplan för europeiskt/internationellt samarbete och etablering av en europeisk plattform för tjänsteinnovation

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.