Miljövänlig och effektiv utvinning av sällsynta jordartsmetaller från sekundära källor

Diarienummer 2014-06227
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Chalmers tekniska högskola AB, Göteborg
Bidrag från Vinnova 4 035 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - april 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

ENVIREE-avsåg att stärka REE-utbudet i Europa genom att utnyttja sekundära källor. Syftet var att studera innovativa metoder för bearbetning (fördelning, lakning, separation) av identifierade material och att tillhandahålla en ekonomisk och miljömässig bedömning av de testade metoderna. Förutom forskningen fanns en betydande insats rörande utbildning och spridning av resultaten. Genom hela projektet skedde en samverkan med målgrupperna till syfte att nyttiggöra resultaten av forskningen.

Resultat och förväntade effekter

En mycket omfattande provtagning gav information om REE-innehåll i olika gruvavfall. För de valda proven från Portugal och Sverige utvecklades effektiva anrikningstekniker. Försöken att hitta en effektiv och miljövänlig utlakning lyckades inte fullt ut men trots detta gjordes ekonomiska och miljömässiga analyser för de utvecklade processerna som gör det möjligt att styra framtids planering i området. Utbildning av yngre forskare var en tydlig framgång för projektet.

Upplägg och genomförande

Projektet delades in i 6 arbetspaket (WP). WP1 behandlade karaktäriseringen av proverna och de mest lovande källorna valdes. WP2 utvecklade anrikningstekniker. De anrikade lösningarna hanterades i WP3, där REEs separerades och återvanns genom användning av vätskeextraktion och joniska vätskor. Nya molekyler för extraktionen utvecklades också. WP4 gjorde LCA-analys för de studerade processerna. I WP5 genomfördes utbredningen av resultaten och utbildningen. WP6 hanterade projektledningen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.