Leva, äta bo en strategi för ett modernt äldreliv

Diarienummer 2013-02819
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för designvetenskaper
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid september 2013 - februari 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med påverkansplattformen ´Living, Eating & Dwell´ är att behålla och utveckla Sveriges konkurrenskraft inom området nutrition, hälsa och boende genom att påverka inriktningen och vårt eget deltagande i Horizon2020. Projektet har uppfyllt målsättningarna att mobilisera ett nätverk av relevanta aktörer, att utveckla en strategi för positionering inom Horizon2020 och påverkan på arbetsprogrammet 2016-2017 samt att förankra projektet gentemot EU-kommissionen och Europeiska kollegor.

Resultat och förväntade effekter

Nätverket som mobiliserats består av totalt 86 aktörer varav 45 företag, 10 kommuner och 13 forskargrupper. Strategin för det fortsatta arbetet inkluderar analyser av nuvarande arbetsprogram, en workshop med nätverket på temat ´Technology Readiness Level´ samt en tidplan för när påverkan på nästa arbetsprogram är möjlig. Europeiska kontakter har etablerats genom medverkan i ett antal konferenser. Projektet samverkar inom SIO: En åldrande befolkning, Food KIC och InnoLife KIC samt EIP.

Upplägg och genomförande

Projektet har organiserats i fyra delmoment. Inledningsvis identifierades relevanta aktörer som fortsatt med en aktiv kommunikation med intresserade företag, forskare, intresseorganisationer och offentliga organ. Därefter kommunicerades ett upprop till nätverket. Relevanta aktiviteter inventerades för att förankra nätverket nationellt och internationellt. I januari arrangerades ett frukostmöte med workshop i Stockholm. Resultatet av mötet bildar utgångspunkten för en B-ansökan.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.