Integrering av miljö och ekonomi i produktutveckling ger innovationsmöjligheter

Diarienummer 2013-03737
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Centrum för produktrelaterad miljöanalys
Bidrag från Vinnova 2 695 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - november 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Vårt övergripande mål har varit att utveckla och implementera metodik för att synliggöra det ekonomiska värdet av goda miljö- och hållbarhetsprestanda. En metodik för beräkning av miljöskadekostnader EPS 2015 har utvecklats, publicerats i två artiklar och använts i fyra fallstudier. Vi har varit med att initiera arbetet på två internationella standarder, (ISO 14007 och ISO 14008) med syfte att skapa ett ramverk kring bestämning och användning av monetära mått på miljöpåverkan i organisationer. Vi har publicerat framtagna data i två internationella LCA-programvaror.

Resultat och förväntade effekter

Vi har med hjälp av metodiken, EPS 2015, bestämt miljöskadekostnaden för 858 emissioner och naturresursuttag. De fyra fallstudierna gav nya insikter i vilka aspekter som hade störst miljöpåverkan samt gav rekommendationer för vilka alternativ som är att föredra ur miljösynpunkt i ett par beslutssituationer. I ett fall övervägs konkreta processförändringar. ISO-standarden 14008, (bestämning av miljöskadekostnader) finns nu som ´committe draft´. Arbetet på ISO 14007 har precis börjat och ett första möte har hållits.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts enligt plan i två delar: metodikutveckling och implementering. Metodikutvecklingen har omfattat metodik och data för monetär värdering av miljöpåverkan från emissioner och uttag av naturresurser. Dels är värdet för samhället av intresse, dels värdet för företaget. Det samhällsekonomiska värdet har kunnat uppskattas kvantitativt, medan värdet för företaget måste beskrivas i mer kvalitativa termer. Implementeringen av metoden har skett genom vetenskaplig publicering, fallstudier hos deltagande företag och internationell standardisering.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.