Improved injury prediction using HBM, step 2

Diarienummer 2013-01287
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för tillämpad mekanik, Avdelningen för fordonssäkerhet
Bidrag från Vinnova 1 925 000 kronor
Projektets löptid april 2013 - februari 2015
Status Avslutat
Utlysning Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI
Ansökningsomgång FFI - Fordons- & Trafiksäkerhet 2013-03-13

Syfte och mål

Syftet var att föreslå och utvärdera AIS2+ skadekriterier och riskkurvor för bröstkorgen för en humanmodell. Detta gjordes genom att: identifiera skadekriterier med litteraturstudier, ta fram skaderiskkurvor genom att simulera befintliga humandata, bedöma kvaliteten på riskkurvorna med statistiska metoder, utvärdera hur väl de föreslagna skadekriterierna i simuleringar överensstämde med fältdata för enskilda och representativa frontalkrockar. Projektet har försett Sveriges bilindustri med kunskap om skadeprediktering med humanmodeller.

Resultat och förväntade effekter

Projekt har utvärderat skadekriterier för en humanmodell och utvecklat riskkurvor för AIS2+ thoraxskador. Det har förbättrat kunskaperna om skadekriterier för humanmodeller genom aktiva diskussioner och samarbete mellan parterna från industrin och akademin inom SAFER Vehicle and Traffic Safety Center at Chalmers samt genom flera vetenskapliga publikationer och presentationer. Projektet har resulterat i en doktorsavhandling. Implementeringen av humanmodeller i simuleringsprocessen för utveckling av säkra fordon snabbades på för industriparterna.

Upplägg och genomförande

Chalmers planerade simuleringsaktiviteter, valde med stöd från parterna ut thoraxskadekriterier för utvärdering, simulerade befintlig humandata för att skapa riskkurvor, samt utvärderade dessa genom att simulera representativa frontalkollisioner jämfört med fältdata. Volvo tillhandahöll datorresurserna för alla simuleringar utförda av Chalmers. VCC tillhandahöll fältdata och analys till utvärderingen av skaderisk. Autoliv bidrog med modellförbättringar, analys och simulering av specifika olycksfall.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.