Förkommersiell upphandling av centraler för återanvändning

Diarienummer 2013-02734
Koordinator SYDSKÅNES AVFALLSAKTIEBOLAG, SYSAV
Bidrag från Vinnova 488 237 kronor
Projektets löptid juni 2013 - november 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Det övergripande syftet att utveckla såväl beställarkompetens som förståelse för innovativa processer och därigenom stimulera FoU är delvis uppfyllt i och med att genomförandet av FAS 1 genomfördes enligt ursprunglig plan med ett positivt resultat. Målet att bidra till utveckling av en marknadsbaserad lösning på hur återanvändningsgraden kan öka, har i viss mån nåtts i och med informationsspridning och kunskapsutveckling under FAS 1.

Resultat och förväntade effekter

Behovet för nya lösningar bedöms vara stort då återanvändningsgraden är låg med nuvarande system. De miljömässiga som de ekonomiska vinsterna är stora om återanvändningen kan öka. Visionen är att det i framtiden inte finns något avfall. System för återanvändning ska ta oss närmare visionen. Förväntad effekt av FAS 1 var framför allt att få behov identifierade och öka förståelsen för samhällsutmaningen i att minska avfall och i innovationsupphandling. Effekten har uppnåtts.

Upplägg och genomförande

Projektet förväntas genomföras i fyra faser. 1) Förstudie - fördjupad problem- och behovsformulering 2) Inbjudan och undersökning av lösningar 3) Pilotanläggningar 4) Underlag för kommersiell upphandling.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.