Fjärrundervisning - bättre utsikter för fler elever

Diarienummer
Koordinator IFOUS AB
Bidrag från Vinnova 999 000 kronor
Projektets löptid november 2015 - december 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets syfte har varit att undersöka förutsättningarna för att med hjälp av fjärrundervisning öka likvärdigheten och säkra undervisningskvaliteten för barn och ungdomar i hela Sverige. Det har skett i samarbete med skolhuvudmän och forskare. Såväl kvantitativa och kvalitativa data har samlats in och resultaten visar på en tydlig rörelse från fokus på teknik till diskussioner om pedagogik. Resultaten visar också på att det är nödvändigt att skolledningen går in och utövar ett strategiskt ledarskap så att fjärrundervisningen blir en central del av skolans digitalisering.

Resultat och förväntade effekter

Utöver det lärande och de erfarenheter som deltagande lärare och skolor gjort har projektet samlat unika data om processen när fjärrundervisning initieras i skolor. Vidare har projektet resulterat i en lång lista med frågor av policykaraktär att diskutera på nationell, lokal och skolnivå. Ur ett långsiktigt perspektiv kan underlaget till fortsatta policydiskussioner mycket väl vara projektets värdefullaste bidrag.

Upplägg och genomförande

Projektet har bestått av skolhuvudmän som genomfört fallstudier med fjärrundervisning, följeforskning samt fyra öppna workshopar. Följeforskningen bygger på både kvantitativa och kvalitativa data. Fallstudier, workshopar och följeforskning genomfördes enligt planerna. Resultaten visar på en ökad mognad och successivt minskat fokus på teknik och ökat fokus på pedagogiska frågor. I den avslutande skriftliga rapporten finns ett underlag för fortsatta policydiskussioner på alla nivåer.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-04624

Statistik för sidan