En tvärvetenskaplig påverkansplattform för vatten: Hydrosolidaritet

Diarienummer 2013-02841
Koordinator Lunds universitet - LU Open
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid oktober 2013 - juli 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet att visa på det svenska styrkeområdet som tvärvetenskapligt vattenarbete är nått, bl.a. genom deltagande i påverkansresa till Bryssel. EU-kommissionen poängterar att det är tvärvetenskaplighet som är grunden för framgångsrika ansökningar framöver. Vårt mål att tvärvetenskaplighet ska genomsyra kommande utlysningar är således också uppfyllt.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av plattformens arbete är att det svenska styrkeområdet tvärvetenskapligt vattenarbete är stärkt och att aktörerna har samlat sig och därmed lättare och snabbare kan reagera på nya initiativ i EU. Vi har också fått bekräftat från EU att tvärvetenskaplighet är centralt för framtida utlysningar och att det är nödvändigt att formera tvärvetenskapliga konsortier när det gäller att svara på utlysningar framöver. Därmed ligger Sverige mycket väl till när det gäller att framöver säkra en större del av EU:s forsknings- och utvecklingsmedel.

Upplägg och genomförande

Påverkansplattformen hade börjat gruppera sig när VINNOVA utlyste möjligheten att fortsätta och utvidga arbetet av mer långsiktig art. Tack vare den initiala samlingen av nyckelaktörer kunde vi formera oss till en kraftfull samling av Sveriges vattenkompetens som har möjlighet att främja svenska intressen i EU.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.