Elektrisk karakteristika av epitaxiell grafen i waferstorlek för industriell användning mot sensorer

Diarienummer
Koordinator Graphensic AB
Bidrag från Vinnova 795 000 kronor
Projektets löptid november 2014 - december 2015
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för grafen
Ansökningsomgång SIO Grafen: Strategiska innovationsprogrammet för Grafen hösten 2014

Syfte och mål

Aktörerna har samverkat inom projektet för att överföra kunskap från akademisk forskning och forskningsinstitut till industri. Material på waferskala har tillverkats. Kontakter har utvecklats samt verifierats genom flertalet karakteriseringsmetoder. Mätapparatur för ytresistans har utvecklats och beröringsfri mätmetod undersökts.

Resultat och förväntade effekter

Samarbete har etablerats mellan projektets aktörer på sådant vis att fortsatt utvecklingsprojekt föreslås där målsättning är kommersiell grafenbaserad biosensor. Ny ansökan skrivs nu till SIO grafen´s utlysning och möjligtvis även H2020. Kunskapsutbytet har lett till att materialet mognat nog för industriell tillverkning, då produktionsprocessen nu är verifierad genom flertalet karakteriseringsmetoder. Kompetens finns nu hos aktörerna att även processa och deponera goda kontakter.

Upplägg och genomförande

Graphensic har kunnat optimera produktionsprocessen och tagit sikte mot att själva utveckla tillämpningar genom projektsamarbetet. Linköpings universitet har inom projektet undersökt bensenkänslighet som överträffar state-of-the-art. Acreo Swedish ICT har utvecklat processkunnande för grafen på kiselkarbid samt publicerat artikel avseende grafenbaserad biosensor. Lindmark Innovation har utvecklat kunnande inom kontaktering mot grafen samt mätmetod.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2014-05186

Statistik för sidan