EM nivåsensor i billetkokiller

Diarienummer 2014-01699
Koordinator Agellis Group AB
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid september 2014 - januari 2016
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång Strategiska innovationsprogrammet PiiA - våren 2014

Syfte och mål

Projektets mål har varit att undersöka marknaden och ta fram sensorkoncept. En noggrann marknadsundersökning har gjorts både genom att ta fram data över befintliga verk och genom att få information från Sandvik, ABB samt kokillbyggare. åtta stycken sensorkoncept togs fram i början av projektet varav tre stycken har studerats vidare. Studierna har gjorts både som simuleringar i COMSOL och i praktiska test gjorda hos Agellis och ABB.

Resultat och förväntade effekter

Marknadsrapporten har visat att det finns en stor marknad för en produkt. Sensorkonceptdelen har kommit fram till två sensorer som har potential att kunna utvecklas till produkter. Projektet har lett till att Agellis nu har en mycket bra kunskap om marknaden för sensorer till billetkokiller. Tack vare möjligheten att simulera sensorkoncept så har förståelsen för problematiken ökat dramatiskt.

Upplägg och genomförande

Marknadsrapporten har tagits fram genom inköp av en databas innehållandes information om världens stålverk, genom informationsutbyte mellan projektparterna samt information från en fristående parter bl.a. s.k. linebuilders. Sensorkoncepten har främst utarbetats av Agellis och Chalmers. ABB och Sandvik har varit viktiga parter då deras kunskap om var och hur sensorer kan placeras är väldigt viktig för att kunna produktifiera en sensor. Marknads- och sensorkoncept-delarna har utbytt information under projektet när så har behövts.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.