Daglig larmrespons i Europeisk säkerhetsforskning

Diarienummer 2014-01704
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid augusti 2014 - april 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har i Fas A uppfyllt sitt syfte vilket var att utveckla en nationell plattform för daglig larmrespons för att påverka global och europeisk forskningsinriktning, i synnerhet prioriteringarna i Horizon 2020. Det har även uppfyllt målen för Fas A vilka omfattade 1) att området daglig larmrespons finns representerat i utlysningar i Horizon 2020 säkerhetsprogrammet från och med 2016 samt 2) plattformens/styrkeområdets deltagande på ansökningar från och med 2015.

Resultat och förväntade effekter

Projektets potential och förväntade resultat på sikt innefattar snabbare larmrespons och effektivare räddningsinsatser, för daglig larmrespons men även vid storskaliga kriser. Nyttan i båda fallen inkluderar fler räddade liv, minskade personskador och materiella skador och därmed minskade samhälleliga kostnader. För Sverige är den förväntade effekten ökad konkurrenskraft för forskning och utveckling inom säkerhetsområdet. Resultat från Fas A är en nationell påverkansplattform som samlar ett trettiotal relevanta svenska aktörer från akademi, näringsliv och praktik.

Upplägg och genomförande

I Fas A genomfördes aktiviteterna 1) Identifiera och involvera aktörer, 2) Kartlägga aktörers intressen, behov, resurser och roller och 3) Skapa en gemensam vision och en plan för plattformens påverkansaktiviteter gentemot Horizon 2020 Secure socities samt initiera sådana påverkansaktiviteter. Mycket av arbetet genomfördes i workshopform. Arbetet har sammanställts i en rapportbeskrivning av plattformens verksamhet och fortsatt detaljerad plan för vidare arbete och påverkansaktiviteter mot olika målgrupper.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.