100Hus - utvärdering av innovationsarena

Diarienummer
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Institutionen för energiteknik
Bidrag från Vinnova 250 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - november 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

I projektet har erfarenheter från 100Hus-projektet sammanställts och utvärderats. Dessa erfarenheter har identifierats genom intervjuer med de ingående företagen samt projektledarna. De identifierade erfarenheterna och nyckelfaktorerna kan användas vid framtida likande projekt för att undvika hinder i projektet. I och med att projektet stod still och inte gått in i förvaltningsfasen är det dock svårt att dra slutsatser rörande en uppskalning.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har renderat i en sammanställning av erfarenheter, framgångsfaktorer och uppkomna hinder från 100Hus-projektet och kan delvis ses som en nulägesanalys. Dessa erfarenheter har sammanställts i en rapport där ett antal nyckelfaktorer presenteras. Dessa kan ligga till grund för handlingsplaner för framtida projekt. I och med denna rapport får de ingående aktörerna en bättre inblick och uppfattning av projektet och vad som kan ha gjorts annorlunda.

Upplägg och genomförande

KTH Energiteknik har tillsammans med KTH Näringslivssamverkan utfört en intervjustudie med de ingående företagen och projektledningen i 100Hus företagsnätverk. Initiala ambitionen var att koppla 100Hus-initiativet till en av KTH Energiteknik föreslagen innovationssystemmodell. Denna modell har dock varit under bearbetning och kommer att användas för studier av större Eco-City projekt. Dock förs diskussioner på att under 2013, med denna rapport som grund, författa en vetenskaplig artikel rörande de identifierade nyckelfaktorerna från 100Hus projektet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.