: Innovativ djur spårning: att förbättra vår förståelse av skarv landskap användning

Diarienummer 2013-04330
Koordinator Lunds universitet - Biologiska institutionen
Bidrag från Vinnova 6 530 kronor
Projektets löptid november 2013 - mars 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Det finns ett stort behov att förstå hur invasiva arter utnyttjar olika habitat och födokällor under den expansiva fasen och då de sprider sig till nya geografiska områden. Storskarven (Phalacrocorax carbo) utgör ett exempel på en art som i sen tid har expanderat och ökat i antal i ett flertal områden i Europa, för vilken vi fortfarande saknar fullständig kunskap om orsakerna till den sentida expansionen. Målet med projektet är att svara på grundläggande frågor om skarvars rörelsemönster och överlevnadsstrategier samt frågor om hur vi bäst hanterar arten i Europa.

Resultat och förväntade effekter

Resultaten från projektet kommer att utgöra ett viktigt steg för att konstruera individ-baserade modeller över storskarvens beteende, som kan ligga till grund för utarbetande av aktionsplaner över hur storskarvens populationsförändring bör hanteras.

Upplägg och genomförande

Jag kommer att utnyttja innovativ spårningsteknik för att studera geografiska rörelsemönster, men också för att identifiera områden som används för födosök, vila och flyttning.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.