Globala företags roll och betydelse för innovation och förnyelse i svenskt näringsliv

Inspelning från Vinnovas seminarium om analysprojektet Globala värdekedjor. Seminariet ägde rum torsdag 20 december 2018.

Bakgrund

Den innovationspolitiska debatten i Sverige har under de senaste 10-15 åren haft ett starkt fokus på etablering och tillväxt av nya teknik- och kunskapsintensiva företag. Dessa företag har en viktig roll för den långsiktiga förnyelsen av näringslivet i Sverige och förtjänar uppmärksamhet. Samtidigt har stora förändringar skett bland större företag i Sverige. Många har helt eller delvis övergått i utländsk ägo och de koncerner som fortsatt är baserade i Sverige bedriver idag ofta endast en liten del av sin verksamhet i landet. Det är fr.a. genom de större företagen som det svenska innovationssystemet är uppkopplat mot globala värdekedjor. Tillväxten i näringslivet avser i växande grad tjänsteproduktion och involverar företag av alla storlekar, inklusive större företag som traditionellt betraktats som tillverkande.

För att öka kunskapen om internationellt verksamma större företags roll i det svenska innovationssystemet, och för att bidra till att Vinnova har ett aktivt och insiktsfullt förhållningssätt vis-a-vis dessa företag och denna förändringsdynamik, har Vinnova initierat analysprojekt, externt såväl som internt, under samlingsrubriken "Globala värdekedjor". Dessa frågeställningar återkommer i pågående analysarbete inom alla de fem prioriterade områden som definieras av regeringens strategiska samverkansprogram och kommer också att vara av stor betydelse i Vinnovas underlag till regeringens FoI-proposition under 2019.

Vid seminariet den 20 december presenterades några tidiga resultat av detta analysarbete av Lennart Stenberg. Ett huvudsyfte var att försöka förmedla en bild av vilka internationella koncerner som har signifikant värdeskapande verksamhet i Sverige och hur denna verksamhet har utvecklats sedan sekelskiftet i förhållande till näringslivets utveckling som helhet i Sverige. De aktuella företagens medverkan i Vinnovas program belystes också. Även möjligheterna att genom forsknings- och innovationspolitiska insatser påverka företagens investeringar i innovation, förnyelse och värdeskapande i Sverige diskuterades.

Dokumentation

Presentationen från seminariet

OBS! Dokumentationen är endast för internt Vinnovabruk och får ej spridas.

Kontakt

För mer information och frågor, kontakta lennart.stenberg@vinnova.se.

Senast uppdaterad 21 december 2018   |   Statistik för sidan